Adatkezelési tájékoztató
A Tiba-Med Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 9028, Győr Röppentyű u. 14/b cégjegyzékszáma: 08-06-013420; adószáma: 22380362-1-08), mint a https://www.utazasioltopont.hu/ domain név alatt elérhető weboldal és aloldalainak (a továbbiakban:„weboldal”) üzemeltetője, mint adatkezelő ezúton teszi közzé a gyógykezelés és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatóját. Az érintett természetes személyek jelen Adatkezelési tájékoztatót adatkezelő weboldalán, valamint a szolgáltatási helyén korlátozás nélkül elérhetik.

1.Fogalommeghatározás
1.1. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapotromlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását, a mentést és betegszállítást, valamint a szülészeti ellátást is.
1.2. Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában egészségügyi adatnak minősül az érintett természetes személy testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
1.3. A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatkezelés”, „adatfeldolgozás”, „adatvédelmi incidens”, „felügyeleti hatóság” és „harmadik fél” kifejezések a 1.4. pontban hivatkozott Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározott jelentéstartalmukkal bírnak, annak megfelelően értelmezendők.
1.4. „Általános Adatvédelmi Rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalpja az adatkezelés céljától függően változó.
2.1.Gyógykezeléssel összfüggő adatkezelés esetén az érintett személyazonosító és egészségügyi (különleges kategóriába tartozó) személyes adatai vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az érintett kapcsolattartási személyes adatainak (e-mail cím és telefonszám) vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléshez.
2.2. A weboldallal kapcsolatos adatkezelés esetén az adatkezelés jogalapjaként az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy konkrét célból történő kezeléséhez (Kapcsolatfelvétel). A weboldalon található űrlap jelen Adatkezelési tájékoztató elolvasását és értelmezését követően küldhető be. Az érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
2.3. A direkt marketing célú e-mailes megkeresésekkel (hírlevél) összefüggő adatkezelések esetén az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása személyes adatainak 3.1-3.2 pontokban részletezett esetekben történő kezeléséhez, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint reklám kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

3. Az adatkezelés érintettjei
A személyes adatok kezelésének érintettje az adatkezelés céljától függően változó.
3.1. Gyógykezeléssel összfüggő adatkezelés esetén az adatkezelés érintettjei az adatkezelővel gyógykezelésre vonatkozó szerződésben álló természetes személyek.
3.2. A weboldallal kapcsolatos adatkezelés esetén az adatkezelés érintettjei adatkezelő weboldalára látogató természetes személyek, együttesen a továbbiakban: “érintettek”.
A weboldalon történő adatmegadásra és hírlevél feliratkozásra kizárólag a 16. életévüket betöltött természetes személyeknek van jogosultságuk, a 16. életévét betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Személyes adatmegadás esetén az adatfelvevő asszisztens vagy orvos kötelessége megbizonyosodni arról, hogy az érintett betöltötte-e a 16. életévét. Amennyiben nem töltötte be, a szülője vagy törvényes képviselője jognyilatkozatával iratkozhat fel a hírlevélre.
A weboldalon történő adatmegadásra kizárólag a 16. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyeknek van jogosultságuk. A 16. életévüket betöltött érintett hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A weboldalon elérhető Kapcsolat menüpontban az érintettnek lehetősége van megadni személyes adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása szükséges: név, email cím, telefonszám.
3.3.A direkt marketing célú e-mailes megkeresésekkel (hírlevél) összefüggő adatkezelések esetén Az adatkezelés érintettjei adatkezelő weboldalán vagy személyesen, a kezelési lapon a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, együttesen: “érintettek”. A hírlevélre való feliratkozás a következő személyes adatok megadásával jár: név, email-cím
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett természetes személy nevét tartalmazza. Az érintett döntési jogköre, ha olyan e-mail címet ad meg, ami utal a kilétére.

4. Az adatkezelés célja és időtartama
4.1.Az adatkezelés célja és időtartama, a kezelt adatok köre gyógykezeléssel összefüggő adatkezelés esetén
4.1.1.Az egészségügyi dokumentáció részeként az adatfelvételtől számított legalább 30 évig megőrzendő adatok:
Személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja születési neve) – az adatkezelés célja: az érintett természetes személy azonosítása, betegbiztonság Társadalombiztosítási azonosító jel – az adatkezelés célja: az érintett természetes személy azonosítása, betegbiztonság
Lakcím- az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás, a számviteli bizonylat kötelező adattartalma
Az érintett által megadott és adatkezelő által gyűjtött egészségügyi adatok – az adatkezelés célja: az eredményes gyógykezelés elősegítése; az egészségi állapot nyomon követése; nép- és közegészségügyi, valamint járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele.
4.1.2.Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelési cél megszűnéséig megőrzendő adatok (nem kötelező megadni):
Telefonszám, e-mail cím – az adatkezelés célja: az érintettel való kapcsolattartás
4.2. Az adatkezelés célja és időtartama weboldallal kapcsolatos adatkezelés esetén
Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
Adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így Kapcsolatfelvétel esetében a beterjesztett igény vagy kérdés lezárultáig, illetve amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, a jelen pontban megjelölt határidő elteltével, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.
4.3. A direkt marketing célú e-mailes megkeresések során az adatkezelés célja adatkezelő portfóliójában elérhető szolgáltatásokról és adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás nyújtása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő érintettel, érintett tájékoztatása, az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Adatkezelő a személyes adatokat a célhoz kötöttség elvét figyelembe véve az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a direkt marketing célú e-mailes megkeresések során addig kezeli, amíg érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek adatkezelő információs rendszereiből és nyilvántartásaiból.
4.4.Az adatkezelés időtartamára vonatkozó további rendelkezések
Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően, ha az gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében indokolt, az adatok továbbra is nyilvántarthatók; ha a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

5. A személyes adatok tárolása és biztonsága
5.1. Kinyomtatott formában adatkezelő az érintettek egészségügyi dokumentációját adatkezelő telephelyén (9027 Győr, Nagysándor József u. 31.) elhelyezett zárható szekrényekben tárolja.
5.2. Az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt adatkezelő saját tulajdonú, korlátozott hozzáférésű számítógépen tárolja. Az orvosi titok körébe tartozó adatoknak az internet nyílt, közcélú hálózatán történő továbbításakor SSL (Secure Socket Layer) protokoll alapú titkosítással biztosítja az adatkezelő az adatok védelmét.
5.3. Adatkezelő az adatok rögzítése során a Viktória orvosi szoftvert használja, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvosok és a gyógykezelésben résztvevő természetes személyek számára a leginkább megkönnyítse.

6. Adatfeldolgozók igénybevétele
Adatkezelő a gyógykezelési tevékenység keretében a következő adatfeldolgozókat vonja be az adatkezelési folyamatba:
6.1.Laborvizsgálat esetén:
Synlab Hungary Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.; adószáma: 14872925-2-42; e-mail elérhetősége: hungary@synlab.com);

6.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen Adatkezelési tájékoztató módosításával tájékoztatja az érintetteket.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, illetve az esetleges továbbítás feltételei
7.1. Az adatok megismerésére kizárólag adatkezelő, adatkezelővel munkaviszonyban vagy egyéb munkajogviszonyban álló és a gyógykezelésben résztvevő természetes személyek jogosultak.
7.2. Adattovábbításra kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése esetén van lehetőség, adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára. Például, ha az érintett olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Nemzeti Népegészségügyi Központ) értesítését.

8. Az érintetteket az adatkezelés kapcsán megillető jogok
8.1. Adatkezelő adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás adatkezelő mindenkori adatvédelmi képviselőjétől kérhető. Adatvédelmi képviselő neve: Dr. Asztalos Tímea Postacím: H-9028 Győr, Röppentyű utca 14/b. Telefon: +36 70 583 9999
E-mail: kapcsolat@utazasioltopont.hu
8.2. Az érintett a 8.1 pont szerinti elérhetőségeken, írásban adatkezelő tájékoztatását kérheti arra vonatkozóan, hogy adatkezelő milyen személyes és egészségügyi adatokat kezel, egyúttal kérheti az adatkezelés jogalapjának, céljának, forrásának és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatást, hogy adatkezelő kinek, mikor, milyen felhatalmazás alapján, mely adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait.
8.3. Az érintett jogosult tiltakozni az egészségügyi dokumentációban szereplő személyes adatai kezelése ellen, megismerni az önmagáról készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi dokumentációval adatkezelő mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig érintett, mint páciens rendelkezik.
8.4. Az érintett jogosult továbbá
-az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot készíteni;
-a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni; -egészségügyi adatairól összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni
8.5. Jelen adatkezelés nem automatizált módon történik, így az adatkezelés során az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó.
8.6. Automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

9. A betekintéshez való jog korlátai, speciális esetei
9.1. Amennyiben az érintettről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, az érintett csak az önmagára vonatkozó rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát.
9.2. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény által arra felhatalmazott személyt illeti meg.
9.3. Az érintett házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – adatkezelő biztosítja az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség; és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
9.4. Az érintett halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot készíteni.

10. Orvosi titoktartás
10.1. Az érintett jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
10.2. Az érintett jogosult továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről mely természetes személyeknek adható felvilágosítás, illetve mely természetes személyeket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
10.3. Adatkezelő a tudomására jutott orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha az érintett – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi az adatkezelőt.
10.4.Az érintett hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt a törvény elrendeli; mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi; az érintett ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az érintett egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.

11. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk – cookie-k

11.1. Amennyiben az érintett a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint beazonosítható lenne.
11.2. A weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.
Ilyen adatok az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a weboldal használata során generálódnak és amelyeket adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz az érintett ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.
Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
a) Cookie-k (sütik): a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
b) Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 221.435.11.28), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.
11.3.Az adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.
11.4.A cookie-kra vonatkozó felhasználási feltételek:
A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel az érintett azonosítására, és az adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az adatkezelő a weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos

esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.
Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy a weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a weboldal teljes használatról.
11.5.Lehetőség a cookie-k kikapcsolására:
Amennyiben érintett nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

12. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
12.1. Adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás az adatkezelő mindenkori adatvédelmi tisztviselőjétől kérhető.
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalos Tímea
Postacím: H-9028 Győr, Röppentyű utca 14/b. Telefon: +36 70 583 9999
E-mail: kapcsolat@utazasioltopont.hu
Az érintett e-mailben és postai úton ajánlott levélben az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő postai címén kérelmezheti adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
12.2. Az adatkezelő tevékenységére panasz tehető, adatvédelmi hatósági eljárás indítható az 2011. évi CXII. törvény 52.§ alapján a Felügyeleti Hatóságnál.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400 Telefax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

12.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A polgári per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).
Jelen adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14.) számú kormányrendelet, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.
Adatkezelő egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az érintettel kötött szerződésnek, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait messzemenőleg betartja és figyelembe veszi.

Kelt: Győr, 2022. 02. 08.